”Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Operacja pn. „Utworzenie zaplecza sportowego oraz odnowy biologicznej” mająca na celu Uruchomienie nowej działalności i stworzenie miejsc pracy, budowy i wyposażenia zaplecza sportowo – rehabilitacyjnego w obiekcie Isands Enklawa Sportu – Chromiec 79 współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER Poddziałanie 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.